ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a Tájékoztató) az AGRO-LEGATO Kft.-nek a szolgáltatásai nyújtása során a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatára, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra és elvekre, valamint az érintett jogaira és azok gyakorlására vonatkozó szabályokat és tudnivalókat tartalmazza.

Az AGRO-LEGATO Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztatóban rögzített szabályokat, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztatóban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban rögzített szabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (Grtv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (Ektv.) és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv) foglaltaknak.

 1. Az Adatkezelő adatai

AGRO-LEGATO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AGRO-LEGATO Kft. vagy Adatkezelő)

Székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
Cégjegyzékszám: 01-09-561274
Adószám: 12168635-2-41

Elérhetőségek:

E-mail cím:
Postacím: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, kérése, igénye esetén keressen minket a fenti elérhetőségeken.

 1. Fogalmak

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

4.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

7.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

8.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9. „felhasználó”: a http://www.agrolegato.com/hu honlap szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, érintett.

10. „webáruház”, „webshop”: az AGRO-LEGATO Kft. honlapján (http://www.agrolegato.com/hu) üzemeltetett internetes áruház

 1.  Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi elveknek megfelelően jár el: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; elszámoltathatóság elve.

 1.  Az AGRO-LEGATO Kft. Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetve a http://www.agrolegato.com/hu honlap egyes szolgáltatásaival összefüggő adatkezelésekre vonatkozó szabályok és tudnivalók

4.1 Cookie-k alkalmazása a http://www.agrolegato.com/hu honlapon

A jobb felhasználói élmény érdekében a honlapon cookie-kat (sütik) használunk. A felhasználó számítógépes eszközére (ideértve a mobiltelefonokat is) kis adatcsomag, cookie kerül elhelyezésre. A cookie célja az oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó tudja törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában a www.AllAboutCookies.org oldalon.

Az Adatkezelő bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie-t alkalmaz (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: Az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)

A technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, ilyenek az egyes letöltött oldalak neve, időpontja, bejelentkezett felhasználó esetén a felhasználó azonosítója. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A felhasználó a cookie-k használatának elfogadásáról a honlapon belépéskor megjelenő elfogadom szövegablak megjelölésével nyilatkozik.

4.2 A http://www.agrolegato.com/hu honlapon keresztül, üzenet küldésével az Adatkezelő részére megadott személyes adatok kezelése

 • A kezelt személyes adatok köre: név, cégnév , e-mail cím, telefonszám, opcionálisan megadható adat: adószám
 • Az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás, az AGRO-LEGATO Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, tájékoztatás az AGRO-LEGATO Kft. szolgáltatásairól, árajánlat megküldése, egyedi megkeresések intézése, kezelése
 • Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont)
 • Az adatfelvétel és adatkezelés folyamata: Az adatok megadása és az adatkezeléshez történő hozzájárulás oly módon történik, hogy a felhasználó (érintett) a http://www.agrolegato.com/hu honlapon a „Kapcsolat” menüpontban található űrlap kitöltésével megadja a kért adatokat, és az ott feltüntetett négyzet bejelölésével hozzájárul adatai kezeléséhez és elfogadja az AGRO-LEGATO Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját. Az űrlap alján található linkre rákattintva, az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató menüpontban éri el a felhasználó a Tájékoztatót. A Tájékoztató elfogadását követően tudja elküldeni a felhasználó (érintett) a kérdéseit és személyes adatait. Amennyiben a felhasználó (érintett) nyilatkozik a Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az AGRO-LEGATO Kft. a Tájékoztatóban meghatározott céllal, és a Tájékoztatóban meghatározott módon és ideig kezelje.

A felhasználó (érintett) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által küldött üzenetek esetén, Adatkezelő a megküldött adatokat az adott megkeresés, ügy lezárását követően haladéktalanul törli.

Kivétel ez alól, ha a megkeresés valamely, az AGRO-LEGATO Kft. által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéshez, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, ilyen esetben az AGRO-LEGATO Kft. a szerződés teljesítéséig, jogszabályban meghatározott esetekben az abban meghatározott időtartamig – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott egyes esetekben 8 évig – kezeli, illetve őrzi meg. Kivétel továbbá a fogyasztói panasz, ilyen esetben az adatkezelés időtartama 5 év az Fgytv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

4.3 Hírlevél küldése

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: tájékoztatás az AGROLEGATO Kft. szolgáltatásairól, gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése a felhasználók részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás az AGRO-LEGATO Kft. termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.
 • Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont)
 • Az adatfelvétel és adatkezelés folyamata: A felhasználók a http://www.agrolegato.com/hu honlapon név és email cím megadásával iratkozhatnak fel az AGRO-LEGATO Kft. hírlevelére.  A felhasználó a honlapon található űrlap kitöltésével megadja a kért adatokat, és az ott feltüntetett négyzet bejelölésével hozzájárul hírlevél küldéséhez és elfogadja az AGROLEGATO Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját. Az űrlap alján található linkre rákattintva, az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató menüpontban éri el a felhasználó a Tájékoztatót.

A Tájékoztató elfogadását követően tudja elküldeni a felhasználó (érintett) a hírlevél kérő űrlapot. Amennyiben a felhasználó (érintett) nyilatkozik a Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az AGRO-LEGATO Kft. a Tájékoztatóban meghatározott céllal, és a Tájékoztatóban meghatározott módon és ideig kezelje.

A felhasználó (érintett) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hírlevélről a felhasználó bármikor jogosult leiratkozni, a hírlevél végén található linkre történő kattintással. A Felhasználónak a hírlevél-küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja a Társaság, amíg a „leiratkozás” gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélről, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Társaság további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

 • Az adatkezelés időtartama: A felhasználó az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről leiratkozásig) kezeli, leiratkozást követően haladéktalanul törli.

4.4 Szerződések megkötéséhez, teljesítéséhez, üzleti, partneri kapcsolat létesítéséhez megadott személyes adatok kezelése

 • A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy partner, vagy a partnert képviselő, vagy kapcsolattartó természetes személy neve, email címe, telefonszáma, illetve a szerződéskötéshez szükséges egyéb adatai
 • Az adatkezelés célja: együttműködés megvalósítása, szerződéskötés, a szerződés teljesítése, számviteli bizonylat kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (b) pont); az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) (c) pont). Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő partner munkavállalójáé, az AGROLEGATO Kft. a szerződéses partner jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig (GDPR. 6. cikk (1) (f) pont).
 • az adatkezelés időtartama: az AGROLEGATO Kft. a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig, illetve az együttműködés időtartama alatt, jogszabályban meghatározott esetekben az abban meghatározott időtartamig – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény körébe tartozó esetekben 8 évig – kezeli, illetve őrzi meg, ezt követően törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenységei ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a jogszabályok, illetve az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

 1. Tárhely szolgáltató:

Trust-It Kft

cím:1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28 A lház, 3 emelet 1.
e-mail cím: danman@danman.hu
telefonszám: 06-30-236-1030
web: www.webgalaxy.hu

 1. Kiszállítással összefüggő adatkezelés és adatfeldolgozás

A jelen Tájékoztató hatályba lépésekor megbízott postai szolgáltató és logisztikai szolgáltató:

GLS Csomag-Logisztikai Kft.

cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
e-mail cím: info@gls-hungary.com
telefonszám: +36 (29) 886700
web: https://gls-group.eu/HU/hu/home/ 

Ha a felhasználó  vásárol és a megrendelt termék kiszállítását igényli, úgy az AGRO-LEGATO Kft. a felhasználó adatait logisztikai szolgáltatói részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a felhasználó által megrendelt termékeket.

Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím; valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben az AGRO-LEGATO Kft.-nek  megadott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok.

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja; figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdéseire.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) alpontjára.

A postai szolgáltatók / futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogad.

A felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják az AGRO-LEGATO Kft. logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

 1. Az érintett jogai, érvényesítésük módja
  1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó adatok kezeléséről. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.
  1. Az adat helyesbítéséhez való jog: Az érintett kérheti az adatának indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az adatfeldolgozó, akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését, továbbá az érintett kérheti a hiányos adatok kiegészítését.
  1. Az adat törléséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem élhet az érintett az adatok törlésére vonatkozó jogával, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az adatkezelés ; és az adatkezelés automatizált módon történik.

  1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az ilyen esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  1. Tájékoztatás az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti 8.1-8.7 pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkeresheti az adatkezelőt az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

7.2 Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

7.3 Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. Egyéb rendelkezések

8.1 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

8.2 Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

8.3 Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett elérhető személyes adatait.

8.4 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

8.5 Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

8.6 A jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor részletes tájékoztatást ad Adatkezelő.

8.7 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

AGRO-LEGATO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság